قیمت اقلام اساسی


مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران
مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران

 • هر کیلو

  15,700تومان

 • -

  0تومان

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

 • هر کیلو

  15,900تومان

 • -

  0تومان

ران و سینه بدون پوست، بدون دنبلانچه، شش؛ گردن، بال و بازو
ران و سینه بدون پوست، بدون دنبلانچه، شش؛ گردن، بال و بازو

 • هر کیلو

  14,000تومان

 • -

  0تومان

بال کبابی ساده(بدون نوک بال)
بال کبابی ساده(بدون نوک بال)

 • هر کیلو

  12,000تومان

 • -

  0تومان

بازوی کبابی ساده
بازوی کبابی ساده

 • هر کیلو

  12,700تومان

 • -

  0تومان

فیله مرغ
فیله مرغ

 • هر کیلو

  20,900تومان

 • -

  0تومان

پای مرغ پاک شده (بدون ناخن)
پای مرغ پاک شده (بدون ناخن)

 • هر کیلو

  4,800تومان

 • -

  0تومان

گردن مرغ بدون پوست
گردن مرغ بدون پوست

 • هر کیلو

  3,500تومان

 • -

  0تومان

جگر مرغ
جگر مرغ

 • هر کیلو

  4,500تومان

 • -

  0تومان

Top