قیمت اقلام اساسی


تخم مرغ بسته 30 عددی
تخم مرغ بسته 30 عددی

 • شانه شرینگ شده

  14,800تومان

 • شانه مقوایی درب دار

  15,100تومان

تخم مرغ بسته 15 عددی
تخم مرغ بسته 15 عددی

 • شانه شرینگ شده

  8,300تومان

 • شانه مقوایی درب دار

  8,500تومان

تخم مرغ بسته 20 عددی
تخم مرغ بسته 20 عددی

 • شانه شرینگ شده

  11,200تومان

 • شانه مقوایی درب دار

  11,400تومان

تخم مرغ غیر بسته بندی 30 عددی
تخم مرغ غیر بسته بندی 30 عددی

 • هر شانه

  13,800تومان

 • -

  0تومان

تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی

 • شانه شرینگ شده

  1,200تومان

 • شانه مقوایی درب دار

  12,200تومان

تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی

 • شانه شرینگ شده

  9,300تومان

 • شانه مقوایی درب دار

  9,500تومان

تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی

 • شانه شرینگ شده

  7,600تومان

 • شانه مقوایی درب دار

  7,800تومان

تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بندی 30 عددی
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بندی 30 عددی

 • شانه شرینگ شده

  14,800تومان

 • -

  0تومان

تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بندی 20 عددی
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بندی 20 عددی

 • شانه شرینگ شده

  11,200تومان

 • شانه مقوایی درب دار

  11,400تومان

تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بندی 15 عددی
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بندی 15 عددی

 • شانه شرینگ شده

  8,300تومان

 • شانه مقوایی درب دار

  8,500تومان

تخم مرغ پوسته قهوه ای غیر بسته بندی 30 عددی
تخم مرغ پوسته قهوه ای غیر بسته بندی 30 عددی

 • هر شانه

  13,800تومان

 • -

  0تومان

تخم مرغ فله تنظیم بازار
تخم مرغ فله تنظیم بازار

 • بسته بندی شانه 30 عددی

  6,200تومان

 • -

  0تومان

تخم مرغ بسته بندی تنظیم بازار
تخم مرغ بسته بندی تنظیم بازار

 • بسته بندی شانه 30 عددی

  12,600تومان

 • -

  0تومان

تخم مرغ غیر بسته بندی وارداتی شناسنامه دار تنظیم بازار
تخم مرغ غیر بسته بندی وارداتی شناسنامه دار تنظیم بازار

 • بسته بندی شانه 30 عددی

  12,600تومان

 • -

  0تومان

تخم مرغ(پوست قهوه ای) غیر بسته بندی تنظیم بازار
تخم مرغ(پوست قهوه ای) غیر بسته بندی تنظیم بازار

 • بسته بندی شانه 30 عددی

  12,600تومان

 • -

  0تومان

Top