قیمت اقلام اساسی


زنده قزل آلای رنگین کمان
زنده قزل آلای رنگین کمان

 • هر کیلو

  23,000تومان

 • -

  0تومان

پرورشی قزل آلای رنگین کمان
پرورشی قزل آلای رنگین کمان

 • هر کیلو

  21,500تومان

 • -

  0تومان

پرورشی کپورسرگنده 2000 تا 3000 گرم
پرورشی کپورسرگنده 2000 تا 3000 گرم

 • هر کیلو

  11,000تومان

 • -

  0تومان

پرورشی فیتوفاگ 1000 تا 1500 گرم
پرورشی فیتوفاگ 1000 تا 1500 گرم

 • هر کیلو

  10,500تومان

 • -

  0تومان

ماهی شیر با سر و دم بین 1000 تا 3000 گرم
ماهی شیر با سر و دم بین 1000 تا 3000 گرم

 • هر کیلو

  40,000تومان

 • -

  0تومان

ماهی حلوا سیاه (بالای 1000گرم)
ماهی حلوا سیاه (بالای 1000گرم)

 • هر کیلو

  43,000تومان

 • -

  0تومان

ماهی شوریده (بالای 700گرم)
ماهی شوریده (بالای 700گرم)

 • هر کیلو

  44,000تومان

 • -

  0تومان

ماهی شیر خلیج فارس بی سر و دم( بالای 3000 گرم)
ماهی شیر خلیج فارس بی سر و دم( بالای 3000 گرم)

 • هر کیلو

  50,000تومان

 • -

  0تومان

منجمد تیلا پیلا فیله شده سایز S
منجمد تیلا پیلا فیله شده سایز S

 • هر کیلو

  30,000تومان

 • -

  0تومان

منجمدمیگوی دریایی با سرسایز31-40
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز31-40

 • هر کیلو

  46,000تومان

 • -

  0تومان

Top