قیمت اقلام اساسی


ران کامل گوسفندی منجمد داخلی
ران کامل گوسفندی منجمد داخلی

 • هر کیلو

  34,000تومان

 • -

  0تومان

ران گوساله منجمد داخلی
ران گوساله منجمد داخلی

 • هر کیلو

  32,000تومان

 • -

  0تومان

گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی
گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی

 • هر کیلو

  32,000تومان

 • -

  0تومان

گردن گوساله منجمد داخلی
گردن گوساله منجمد داخلی

 • هر کیلو

  30,000تومان

 • -

  0تومان

گوسفندی - خورشتی
گوسفندی - خورشتی

 • هر کیلو

  48,000تومان

 • -

  0تومان

گوساله - خورشتی
گوساله - خورشتی

 • هر کیلو

  55,700تومان

 • -

  0تومان

ران پاک کرده با استخوان گوسفند
ران پاک کرده با استخوان گوسفند

 • هر کیلو

  49,000تومان

 • -

  0تومان

ران پاک کرده گوساله
ران پاک کرده گوساله

 • هر کیلو

  61,500تومان

 • -

  0تومان

چرخکرده گوساله
چرخکرده گوساله

 • هر کیلو

  35,000تومان

 • -

  0تومان

چرخکرده مخلوط
چرخکرده مخلوط

 • هر کیلو

  35,000تومان

 • -

  0تومان

دل و قلوه گوساله
دل و قلوه گوساله

 • هر کیلو

  42,000تومان

 • -

  0تومان

دل و قلوه گوسفندی
دل و قلوه گوسفندی

 • هر کیلو

  64,000تومان

 • -

  0تومان

Top