قیمت اقلام اساسی


زعفران نگین صادراتی
زعفران نگین صادراتی

 • درجه 1

  6,200,000تومان

 • -

  0تومان

زعفران نگین پوشال
زعفران نگین پوشال

 • درجه 1

  5,800,000تومان

 • -

  0تومان

زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات

 • درجه 1

  5,600,000تومان

 • -

  0تومان

زعفران سرگل ممتاز قائنات
زعفران سرگل ممتاز قائنات

 • درجه 1

  5,200,000تومان

 • -

  0تومان

زعفران سرگل ممتاز قائنات
زعفران سرگل ممتاز قائنات

 • درجه 1

  5,200,000تومان

 • درجه 2

  5,800,000تومان

زعفران پوشال
زعفران پوشال

 • درجه 1

  5,300,000تومان

 • -

  0تومان

زعفران دسته ( دختر پیچ )
زعفران دسته ( دختر پیچ )

 • درجه 1

  4,800,000تومان

 • -

  0تومان

زعفران سفیدی ( ریشه )
زعفران سفیدی ( ریشه )

 • درجه 1

  1,500,000تومان

 • درجه 2

  1,200,000تومان

Top