قیمت سراتو سایپا

gbpikve26xcnbtcu.jpg
مدیر عامل گروه سایپا خبر داد:

فروش سراتو با قیمت قبلی

25 آذر 1396 - 11:5

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا بر عدم افزایش قیمت خودروی سراتو و عرضه با شرایط قبلی تاکید کرد.

Top