ربات مخصوص تا کردن لباس

p4rmqsxzboenfcqv.jpg
منهای صنعت:

ربات مخصوص تاکردن لباس رونمایی شد!

20 دی 1396 - 16:24

به تازگی از رباتی مخصوص تاکردن لباس ها رونمایی شده که با کمک هوش مصنوعی انواع لباس ها را تشخیص می دهد و روش مناسب برای تاکردن آنها را انتخاب می کند.

Top