اره میزی

ynfuz1qpw1dnjx4j.jpg
میهن صنعت گزارش می دهد:

ناجی نجارها معرفی شد!

24 بهمن 1396 - 14:24

صرف نظر از زیبایی های شغل نجاری باید این حرفه را یکی از سخت ترین مشاغل دنیا در نظر گرفت.

Top