توزیع سبد حمایت غذایی

tcskarmmer6sermy.jpg
یک کارشناس مسایل اقتصادی:

تاخیر در توزیع سبد حمایت غذایی و پرداخت کمک های جبرانی

15 آبان 1397 - 9:11

یک کارشناس مسایل اقتصادی با انتقاد از تاخیر در توزیع سبد حمایت غذایی و پرداخت کمک های جبرانی، پیشنهاد افزایش مجدد حقوق کارکنان تا پیش از پایان امسال را مطرح کرد.

Top