بانکهای مرکزی ایران و عراق

6ieoszx6gefdsb0u.jpg
توسط روسای بانکهای مرکزی ایران و عراق؛

امضای توافقنامه نظام پرداخت مالی

17 بهمن 1397 - 9:50

روسای بانکهای مرکزی ایران و عراق توافقنامه نظام پرداخت مالی امضا کردند.

Top