آبادان

شهرداری مقصر حادثه متروپل است/شراکت شهرداری با عبدالباقی

اسناد متروپل دست سازمان بازرسی نیست

سه نفر برای بررسی تخلفات متروپل انتخاب شدند

پرونده متروپل بسته شده است

بررسی علل ریزش ساختمان متروپل آبادان در مجلس

مجوزهای تخریب متروپل صادر شده است

افزایش تعداد جانباختگان حادثه متروپل به ۳۷ نفر

متروپل با تخلف ساخته شده است

صاحبان سازه‌های ناایمن مکلف به مقاوم سازی شوند

جانباختگان حادثه متروپل به ۲۹ نفر رسید