اندروید جدید

اندروید جدید میزان مصرف باتری هر برنامه را نشان می‌دهد

اندروید جدید رونمایی می‌شود