اندی پالمر

مدیر نیسان به استخدام استون مارتین درآمد