انرزی پاک

ترکیه در پی جذب سرمایه‌ در حوزه انرژی‌ پاک است