انرژي اتمي

آژانس تمامی اسناد مربوط به مطالعات ادعایی را به ایران ارائه کند /قدردانی از اقدامات ایران