انرژی برق هسته‌ای

بزرگترین کشورهای تولید و مصرف‌کننده برق هسته‌ای مشخص شد