انرژی تجیدپذیر

برجام نتوانست انرژی های تجدید پذیر را توسعه دهد