انرژی جهان

ایران در تامین امنیت انرژی جهان نقش تعیین کننده‌ای دارد