انرژی خورشیدی تولیدی

افزایش 2.8 برابری انرژی خورشیدی تولیدی در بانک ملی ایران