انرژی مدرن

برآورد هزینه دسترسی جهان به انرژی مدرن تا 2030 با همکاری دانشمند ایرانی