انسدادهای قلبی

شیوه دقیق برای تعیین محل انسدادهای قلبی با همکاری دانشمند ایرانی