انسداد محورها

انسداد بخشی از اتوبان قزوین-رشت به دلیل رانش زمین