انسداد 5محور

انسداد ۵محور به دلیل نبود ایمنی/جاده فرعی شمشک-دیزین مسدود است