انضباط مالی

انضباط مالى و سودآورى تک تک واحدهاى بانک باید مورد توجه همه همکاران قرارگیرد