انعقاد قرارداد

انعقاد قرارداد صادرات 10 میلیون دلاری مازندران با تجار روسی

برنامه ریزی پتروشیمی ها برای تولید با انعقاد قراردادهای بلندمدت