انعقاد پیمان پولی

انعقاد پیمان های پولی دوجانبه راه فرار از تحریم