انفجار ایربگ

تداوم حوادث تاکاتا

تحقیقات از انفجار ایربگ شاسی بلند فولکس واگن