انفجار بخاری گازی

بخاری مدرسه باز هم حادثه ساز شد