انفجار خط لوله گاز

مهار آتش سوزی خط لوله گاز در الوار گرمسیری در حال انجام است