انفجار ساختمان

انفجار ساختمان سه طبقه در تهران امروز 2 کشته بر جا گذاشت