انفجار صنعا

انفجار در نزدیکی محل اقامت سفیر ایران در “یمن” + تصاویر