انفجار میدان رازی

انفجار مهیب در حوالی میدان رازی و مصدومیت 6 نفر