انفجار ولگوگراد روسیه

دومین انفجار انتحاری در ولگوگراد روسیه با ۱۰ کشته