انفجار گاز

حادثه شبکه توزیع گاز روستايي سبزوار بدليل حفاري بدون مجوز رخ داده است