انفجاز نوت 7

دو مشکل عمده باتری در گوشی‌های انفجاری