انفصال سیف

تخلفات بانک مرکزی و رای بر انفصال سیف در بهمن سال 96!