انوشیروان محسنی بندپی

انتصاب محسنی بندپی به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی