انک قوامین

معامله های کوچک را دست کم نگیریم چرا که می توانند منبع تزریق برای بانک باشند