انگشت نگاری

بررسی دو طرح دوفوریتی انگشت نگاری از اتباع اروپایی و لغو مذاکرات هسته ای