انیس الدوله

عکس/ زنی که از مرگ ناصرالدین شاه دق کرد