انی ایتالیا

انی ایتالیا نسبت به تاثیر تحریم‌های آمریکا بر قیمت نفت هشدار داد

مصر برداشت گاز از میدان ظهر را آغاز کرد

ابرغول‌های نفتی به مجنون عراق می‌روند