انی

مدیرعامل انی: بازارهای نفت به ساماندهی نیاز دارند

بزرگترین قرارداد فروش نفت ایران و ایتالیا امضا شد

فروش نفت به«انی»ایتالیاآغاز شد/توقف فروش نفت ایران به۲مشتری قدیمی