اهداء کلیه

یک متخصص کلیه: اهداء کلیه از بیمار مرگ مغزی بسیار بهتر از فرد زنده است