اهداف صادراتی

تحقق اهداف صادراتی برنامه ششم بعید است