اهر

سرنوشت جاده مرگ چه شد؟

وقوع زلزله مجدد در ورزقان و اهر