اهش بهای نفت

زنگ خطر برای اوپک، افزایش تولیدات آمریکا بهای نفت را کاهش داد