اهمیت دلار

چرا قیمت دلار برای مردم ایران انقدر مهم است؟