اوام وی

ادامه فعالیت اوام وی اتریش در ایران علیرغم تهدیدهای تحریمی