اوا هاکانسون

رکورد سرعت زمینی با موتورسیکلت ساید کار شکست