اوپل کورسا برقی

عرضه نسخه ی الکتریکی اوپل کورسا در سال 2020